Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าแรก หลักสูตร ระเบียบการสมัคร บุคลากร ภาพกิจกรรม ผลงานวิชาการ เกี่ยวกับโรงเรียน ติดต่อโรงเรียน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) อับเดทครั้งล่าสุด วันที่ 7 กันยายน2561

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 

 

อับเดทครั้งล่าสุด วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

บุคลากรในโรงเรียน

 

ฝ่ายบริหาร

 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการสถานศึกษา           
 
ว่าที่ร้อยตรีเจด็จไชย ไตรพิษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา      
 

 

 
 

ครูผู้สอน

 
 
อาจารย์บุญร่วม      เหล็กสูงเนิน 
สอนแผนกวิชาช่างจักรยานยนต์
 
อาจารย์บุปผชาติ     กัลยา ณ สุนทร     
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
 
อาจารย์ชุติมา เฟื่องฟุ้ง     
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าสตรี
 
อาจารย์ศรอุษา       ศรีพุฒตาล  
สอนแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
อาจารย์สมศักดิ์      เย็นประสิทธิ์ 
สอนแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องทำความเย็น
 
อาจารย์สังวาลย์      ธวัชสุภา      
สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม
 
อาจารย์สิริกร ภาวิษย์พร   
สอนแผนกวิชาช่างซอยผม ช่างม้วนผม
 
อาจารย์จรูญ  นาคจันทร์   
สอนแผนกวิชาช่างตัดผมชาย
 
อาจารย์กีรติ  ธรรมเนียมดี
สอนแผนกวิชาช่างเสื้อผ้าอุตสาหกรรม
 
---- ว่าง ---
สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศ
 
อาจารย์สุรชาติ       คุณดิลกเวโรจน์     
สอนแผนกวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
 
อาจารย์พิตรานันท์  ศรีเสริม      
สอนแผนกวิชานวดแผนไทย
 
อาจารย์กมลวรรณ   ตันติวรุณ    
สอนแผนกวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 
อาจารย์ศุภมิตร ยุวัฒนะ
สอนแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก และอีคอมเมอร์ช
 

ฝ่ายธุรการ

 
 
นางสาวปิยนันท์      จันทรักษ์
เจ้าพนักงานธุรการ 
 
นายภัทราวุธ          ใจเย็น
พนักงานขับรถยนต์
 
นายอดิศักดิ์          อนุเวช
พนักงานสถานที่    
 
นายไชยยันต์         จ้อยจิ๊ด
พนักงานสถานที่    
 
นายเกษม             วาที
พนักงานสถานที่    

 

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่ www.bmatraining.ac.th